Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

2. Spôsob objednávania

3. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

4. Ceny tovaru

5. Dodacie podmienky

6. Platobné podmienky

7. Zrušenie objednávky

8. Odstúpenie od zmluvy

9. Vrátené zásielky

10. Reklamácie

11. Osobné údaje

12. Záverečné ustanovenia

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup zásielkovou formou predaja prostredníctvom www.outdoorline.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom zásielkového obchodu www.outdoorline.sk je:

Obchodné meno: Peter Kuchta – Outside
Miesto podnikania: Povstania českého ľudu 18, 040 22 Košice, Slovenská republika
IČO: 46706593
DIČ: 1044821338
IČ DPH: SK1044821338 (platca DPH)
zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 820-72679


Mobil:
  +421(0)948-148-606
Email: info@outdoorline.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevádzková doba: pondelok až piatok od 9:00 h do 17:00 h (pracovné dni)
Zodpovedný vedúci: Peter Kuchta

Bankové spojenie:
ČSOB  – Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK7375000000004023509844
SWIFT: CEKOSKBX

Eshop www.outdoorlione.sk nemá kamennú predajňu.

Orgán dozoru:

Vrátna č. 3,
043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax. č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami outdoorline.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami outdoorline.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 1. Spôsob objednávania

 

Kupujúci si tovar môže objednať priamo na stránke www.outdoorline.sk prostredníctvom nákupného košíka a vyplnenia povinných údajov uvedených v objednávkovom formulári. Pred zadaním objednávky bude kupujúci vyzvaný na potvrdenie výberu tovaru obsiahnutom v nákupnom košíku. Za záväznú bude považovaná len objednávka obsahujúca všetky povinne uvádzané údaje uvedené v objednávkovom formulári.

 

Objednávka tovaru sa môže zadať aj zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu , kde sa uvedie presné označenie tovaru (ako je uvedené na stránke www.outdoorline.sk pri zvolenom tovare), počet objednaných kusov, prípadne farba a veľkosť, dodacia adresa, emailová adresa (pre účely potvrdenia objednávky), telefónne číslo, zvolený spôsob dodania tovaru a úhrady kúpnej ceny.

 

Kupujúci – spotrebiteľ v objednávke uvedie svoje identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, presná adresa. V prípade, že nákup realizuje kupujúci, ktorý je podnikateľ v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou uvedie identifikačné údaje kupujúceho v rozsahu obchodné meno podnikateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo alebo miesto podnikania, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

 

Objednávku je možné zadať aj písomne zaslaním údajov uvedených vyššie pri zadávaní objednávky e-mailom na adresu Peter Kuchta – Outside, Povstania českého ľudu 18, 040 22 Košice, Slovenská republika alebo telefonicky na  telefónne číslo +421 (0) 948 148 606, na ktorom predávajúci takisto rád zodpovie prípadné ďalšie otázky.

 

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári alebo uvedených vyššie pri zadávaní objednávky prostredníctvom emailu.

 

Po zadaní objednávky bezodkladne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň potvrdí predávajúci kupujúcemu  prijatie objednávky a to emailovou správou na emailovú adresu zadanú v objednávke.

 

 1. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu:

 

 • Druh a množstvo tovaru za kúpnu cenu a platobných podmienok, ktoré platia v deň zadania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Kupujúci je povinný:

 

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať bezprostredne po jeho prevzatí neporušenosť obalu a samotný tovar.
 • bezodkladne upovedomiť predávajúceho písomne alebo emailom na vyššie uvedené kontaktné údaje, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá objednávke alebo je tovar poškodený.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške uvedenej v objednávke a v zmysle platobných podmienok platných v deň zadania objednávky.

 

V prípade, že si kupujúci bez dôvodu neprevezme tovar doručený na základe objednávky, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

 1. Ceny tovaru

 

Všetky ceny uvedené na stránke www.outdoorline.sk sú konečné, vrátane DPH. K cene tovaru je pripočítané balné a poštovné. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na úpravu tlačových chýb, zmenu cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru a v prípade neoprávneného zásahu do obsahu stránky. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dokladom o kúpe tovaru je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list, pokiaľ sa záručný list nevystavuje osobitne, kedy bude k zásielke priložený.

 

 1. Dodacie podmienky

 

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je k dispozícii na sklade, predávajúci vyskladňuje najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Pri tovare, ktorý nie je v čase zadania záväznej objednávky na sklade, sa dodacia lehota môže pohybovať od 2 - 4 týždňov. Kupujúci bude v takom prípade priebežne informovaný o stave vybavenia objednávky.

 

Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list. Predávajúci dodáva tovar na adresu uvedenú v objednávke ako adresa dodania v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom:

 

 • Slovenskej pošty - Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku pri dodaní v rámci Slovenskej republiky na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty je 2,50 € pri objednávke do 75 €. Pri objednávkach tovaru v hodnote nad 75 € poštovné a balné hradí predávajúci. V prípade, že je časť tovaru zo zadanej objednávky vybavená neskôr z dôvodu, že nebol v čase zadania objednávky na sklade, poštovné za dodanie zvyšného tovaru hradí predávajúci.

 

 • Kuriéra - Poštovné a balné za každú vybavenú objednávku pri dodaní prostredníctvom kuriérskej služby v rámci Slovenskej republiky je 3,5 € pri objednávke do 200,- €. Pri objednávkach nad 200,- € poštovné a balné hradí predávajúci.

 

Pri objednávkach tovaru zo zahraničia predávajúci zasiela tovar doporučene po tom, čo je na jeho účet pripísaná kúpna cena za tovar v zmysle faktúry doručenej kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Poštovné bude pripočítané k cene tovaru v aktuálnej výške účtovanej poštovým podnikom.

 

 1. Platobné podmienky

 

V internetovom obchode www.outdoorline.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 

 • dobierka - spôsob platby v rámci Slovenskej republiky. Peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

 

 • bankový prevod - po prijatí objednávky na tovar s doručením do zahraničia zašle predávajúci kupujúcemu faktúru, spolu s číslom účtu, pričom variabilný symbol bude číslo faktúry.

 

  • Spôsob úhrady pri dodávke tovaru do Českej republiky:

 

Faktúru na kúpnu cenu zašle predávajúci kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim. Kúpnu cenu je potrebné uhradiť vopred na účet predávajúceho 2900440772/2010 Fio Banka a.s.  Po pripísaní čiastky na účet predávajúci zašle objednaný tovar kupujúcemu doporučene na adresu dodania, o čom bude kupujúci informovaný.

 

  • Spôsob úhrady pri dodávke tovaru do zahraničia mimo Českej republiky:

 

Faktúru na kúpnu cenu zašle predávajúci kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim. Kúpnu cenu je potrebné uhradiť vopred na účet predávajúceho v EUR. SWIFT kód: CEKOSKBX, IBAN kód: SK7375000000004023509844. Po pripísaní čiastky na účet predávajúci zašle objednaný tovar kupujúcemu doporučene na adresu dodania, o čom bude kupujúci informovaný emailom.

 

 1. Zrušenie objednávky

 

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín kupujúci zistí, že mu objednaný tovar nevyhovuje, prípadne sa pri zadávaní objednávky pomýlil, má možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušiť objednávku týmto spôsobom je možné zaslaním oznámenia o zrušení objednávky na e-mailovú adresu: . Predávajúci obratom zašle kupujúcemu potvrdenie o zrušení objednávky.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

V súlade s ustanovením §12 ods. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, má kupujúci – fyzická osoba, ktorej objednaný tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej v tomto bode len „spotrebiteľ“) právo odstúpiť od zmluvy do 20 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: Vzor odsúpenia od zmluvy

 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

 

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. termoprádlo a pod.).

 

 1. Vrátené zásielky

 

Pokiaľ si kupujúci nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne, zásielku mu na jeho požiadanie pošleme znova, avšak v tomto prípade znáša kupujúci náklady spojené s opätovným doručením.

 

 1. Reklamácie

 

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od pošty alebo prepravcu je kupujúci povinný si ešte na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) predávajúci kupujúcemu odporúča zásielku neprevziať. Na už prijaté zásielky reklamácie z titulu poškodenia obalu zásielky predávajúci neakceptuje.

 

Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zadanej objednávke, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

 

V prípade ak:

 • ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 • ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
 • ide o vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím kupujúceho (napr. nesprávne používanie tovaru kupujúcim).

 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, miesto podnikania predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.


Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Postup pri reklamácii

Pri  reklamácii  je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezodkladne prezrieť tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistí po prevzatí tovaru vady, je povinnosťou kupujúceho oznámiť predávajúcemu zistené skutočnosti písomne, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, a to bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdrží so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdrží žiaden doklad o kúpe, ihneď, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru, predávajúceho informuje písomne, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak kupujúci zistí výrobné vady podliehajúce záruke, je potrebné kontaktovať predávajúceho písomne,  prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Reklamovaný tovar je následne potrebné na vlastné náklady zaslať na adresu predávajúceho spolu s uvedením vady, ktorá je dôvodom uplatnenej reklamácie:


Peter Kuchta - Outside
Povstania českého ľudu 18
040 22 Košice

Spolu so zaslaním tovaru je potrebné uviesť číslo zákazníka (ako aj adresu a popis vady). K zásielke priložte kópiu daňového dokladu, ktorý kupujúci obdržal spolu s tovarom. Reklamácia bude vybavená v zmysle vyššie uvedených práv kupujúceho, pričom predávajúci pri práve kupujúceho na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny umožňuje na žiadosť kupujúceho vytvoriť kredit na ďalší nákup v rámci www.outdoorline.sk, ktorý sa kupujúcemu odpočíta z nasledovnej objednávky. Pri spätnom zasielaní sa odporúča zabaliť tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Odporúča sa nechať zásielku pri zasielaní poistiť na hodnotu tovaru. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka predávajúcim prijatá!

Reklamačný formulár pripojte k zásielke.

 

 1. Osobné údaje

 

Kupujúci zadaním objednávky súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje uvedené v objednávke a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (prostredníctvom e-mailu na ) alebo listom na Peter Kuchta – Outside, Povstania českého ľudu 18, 040 22 Košice). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.outdoorline.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Záujemca o zasielanie reklamných informácií po odoslaní žiadosti na stránke www.outdoorline.sk alebo registrácii s voľbou zasielania reklamných informácií súhlasí s tým, že ním zadané osobné údaje boli spracúvané predávajúcim pre účely zasielania reklamných informácií týkajúcich sa predávajúceho, na základe čoho môže záujemca obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Záujemca môže svoj súhlas so zasielaním reklamných informácií kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientského centra v sekcii „Môj účet“ a podsekcii „Môj newsletter“, písomnou formou (prostredníctvom e-mailu na ) alebo listom na Peter Kuchta – Outside, Povstania českého ľudu 18, 040 22 Košice).

 

 1. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po jej potvrdení predávajúcim považovaná za uzatvorenú kúpnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim a je archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred zadaním objednávky prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára. Tieto obchodné podmienky platia od 1.9.2012. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť v prípade zmeny právnych predpisov alebo podľa potreby. Prípadné staršie obchodné podmienky www.outdoorline.sk si kupujúci môže vyžiadať emailom na .

 

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal.


Platné od 1.9.2012 do odvolania 


Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Daň (DPH)
0,00 € Spolu

Uvedené ceny sú s DPH

Pokladňa