loading spinner

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od pošty alebo prepravcu je kupujúci povinný si ešte na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) predávajúci kupujúcemu odporúča zásielku neprevziať. Na už prijaté zásielky reklamácie z titulu poškodenia obalu zásielky predávajúci neakceptuje.


Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zadanej objednávke, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

 

V prípade ak:

  • ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.
  • ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
  • ide o vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím kupujúceho (napr. nesprávne používanie tovaru kupujúcim).

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, miesto podnikania predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Postup pri reklamácii

Pri  reklamácii  je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezodkladne prezrieť tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistí po prevzatí tovaru vady, je povinnosťou kupujúceho oznámiť predávajúcemu zistené skutočnosti písomne, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, a to bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdrží so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdrží žiaden doklad o kúpe, ihneď, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru, predávajúceho informuje písomne, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak kupujúci zistí výrobné vady podliehajúce záruke, je potrebné kontaktovať predávajúceho písomne,  prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Reklamovaný tovar je následne potrebné na vlastné náklady zaslať na adresu predávajúceho spolu s uvedením vady, ktorá je dôvodom uplatnenej reklamácie:


Outdoorline / Peter Kuchta
Pri Bitúnku 11
04001 Kosice
Slovensko
tel: 00421-948-148-606


Spolu so zaslaním tovaru je potrebné uviesť číslo zákazníka (ako aj adresu a popis vady). K zásielke priložte kópiu daňového dokladu, ktorý kupujúci obdržal spolu s tovarom. Reklamácia bude vybavená v zmysle vyššie uvedených práv kupujúceho, pričom predávajúci pri práve kupujúceho na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny umožňuje na žiadosť kupujúceho vytvoriť kredit na ďalší nákup v rámci www.outdoorline.sk, ktorý sa kupujúcemu odpočíta z nasledovnej objednávky. Pri spätnom zasielaní sa odporúča zabaliť tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Odporúča sa nechať zásielku pri zasielaní poistiť na hodnotu tovaru. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka predávajúcim prijatá!

Reklamačný formulár pripojte k zásielke.


Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Daň (DPH)
0,00 € Spolu

Pokladňa